Privatumo politika

Mes, UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimas“, registruota J. Basanavičiaus g. 10B, Vilnius LT-01118, įmonės kodas 110082737 (toliau – PZU Lietuva gyvybės draudimas arba Mes), suprantame, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi Jums – Mūsų klientams bei kitiems duomenų subjektams (toliau – duomenų subjektai), todėl Mes įsipareigojame gerbti bei saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą ir asmens duomenis.

Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojus tam tikrais duomenimis (pavyzdžiui, vardu, pavarde, asmens kodu, namų adresu, telefono numeriu, interneto protokolo (IP) adresu ar kita). Kad galėtume vykdyti savo įsipareigojimus, mums reikia tam tikrų Jūsų asmens duomenų. PZU Lietuva gyvybės draudimas įsipareigoja rinkti ir tvarkyti asmens duomenis tik tada ir tik tiek, kiek tai yra būtina konkrečiam, apibrėžtam ir teisėtam tikslui įgyvendinti.

Kokiu tikslu renkami (tvarkomi) asmens duomenys?

Kad galėtume įvykdyti savo įsipareigojimus Jums, kaip savo Klientui, mums reikia tam tikrų Jūsų asmens duomenų. Klientų asmens duomenis renkame tam, kad galėtume suteikti draudimo paslaugas ir atlikti su jomis susijusius veiksmus:

 • identifikuoti Jus;

 • įvertinti ir valdyti draudimo riziką;

 • pateikti draudimo pasiūlymą; 

 • sudaryti draudimo sutartis ir vykdyti jose nurodytus įsipareigojimus;

 • administruoti draudimo sutartis, įskaitant draudimo įmokų ir išmokų operacijas;

 • vykdyti draudžiamųjų įvykių administravimą;

 • apskaičiuoti draudimo išmokos dydį;

 • siekiant įgyvendinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimus, taip pat kad galėtumėme užkirsti visų, su tarptautinių sankcijų taikymu susijusių, reikalavimų vykdymą;

 • atlikti testavimus.

Asmens duomenų Mums taip pat gali reikėti ir šiais tikslais:

 • tvarkyti draudimo agentų ir papildomos draudimo veiklos tarpininkų sąrašą (įskaitant atrankos organizavimą, sutarčių su jais sudarymą);

 • tiesioginės rinkodaros tikslais, t. y. pasiūlymams, akcijoms, nuolaidoms teikti, teirautis nuomonės apie paslaugų kokybę ir atlikti rinkos tyrimus;

 • įrašyti telefoninį pokalbį paslaugų kokybės vertinimo tikslais bei siekiant turėti įrodymus dėl draudimo sutarčių sudarymo ir vykdymo telefonu (apie telefoninio pokalbio įrašymą Jūs informuojamas pokalbio pradžioje ir, jei Jūs nesutinkate, kad pokalbis būtų įrašytas, visuomet galite kreiptis į mus kitais būdais (el. paštu, per PZU Lietuva gyvybės draudimas interneto svetainę www.pzu.lt, ar klientų aptarnavimo padalinyje));

 • registruoti ir tirti pranešimus ir skundus, susijusius su teisės aktų, vidaus apskaitos kontrolės, audito, draudimo ir finansinių nusikaltimų, korupcijos bei PZU Lietuva gyvybės draudimas ir PZU grupės elgesio taisyklių pažeidimais;

 • siekiant sudaryti ir vykdyti civilines (išskyrus draudimo) sutartis;

 • organizuojant vebinarus tam, kad susisiekti su užsiregistravusiais asmenimis dėl dalyvavimo vebinare;

 • kitais teisėtais Mūsų interesais (pavyzdžiui, siekiant pareikšti ir apginti teisinius ieškinius bei atlikti kitus teisėtus veiksmus siekiant išvengti nuostolių ar juos sumažinti).

Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas

„PZU Lietuva gyvybės draudimas", tvarkydama asmens duomenis, vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau - Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų nurodymais.

„PZU Lietuva gyvybės draudimas" renka ir toliau tvarko asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais, siekiant sudaryti ir (arba) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį, Jums sutikus, kai tvarkyti asmens duomenis PZU Lietuva gyvybės draudimą įpareigoja tam tikri teisės aktai ir kai asmens duomenis reikia tvarkyti esant teisėtam PZU Lietuva gyvybės draudimo interesui (jei duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, nėra svarbesni). 

Įprastai teisinis pagrindas tvarkyti asmens duomenis yra sudaryta sutartis su PZU Lietuva gyvybės draudimu (arba prašymas sudaryti sutartį). Asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi davus sutikimą (pavyzdžiui, tiesioginės rinkodaros tikslu). Sutikimas turi būti aiškiai išreikštas, savanoriškas, suprantamai išdėstytas ir jame turi būti pateikta informacija apie duomenų panaudojimo tikslą. Sutikimas tvarkyti Jūsų asmens duomenis gali būti bet kuriuo metu paprastai ir nemokamai atšauktas pateikus pranešimą raštu, el. paštu info@pzu.lt arba paskambinus telefonu 19191.

Pageidaujant sudaryti draudimo sutartį arba gauti draudimo išmoką, turite pateikti savo asmens duomenis, kurie reikalingi, kad galėtumėme suteikti draudimo paslaugas ir atlikti su jomis susijusius veiksmus. Jeigu nepateiksite savo asmens duomenų, kurie būtini draudimo paslaugų suteikimui bei su jomis susijusiems veiksmams atlikti, Mes neturėsime galimybės Jums teikti draudimo paslaugų.

Mes neatskleidžiame informacijos, gautos vykdant draudimo veiklą, apie draudėją, apdraustą asmenį ar naudos gavėją, jų sveikatos būklę bei kitos draudimo sutartyje nustatytos konfidencialios informacijos, išskyrus teisės aktų nustatytas išimtis.

Asmens duomenų rinkimas

„PZU Lietuva gyvybės draudimas“ asmens duomenis gauna iš Jūsų - mūsų klientų - užpildžius ir pateikus nustatytos formos prašymą sudaryti draudimo sutartį ir/ar išmokėti išmoką, tačiau kartais taip pat asmens duomenys bei informacija gaunami ir iš kitų duomenų šaltinių: privačių ir viešųjų registrų, VĮ „Registrų centras“, iš UAB „Creditinfo Lietuva“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, Valstybinės ligonių kasos, sveikatos priežiūros įstaigų ir kitų institucijų, taip pat iš kitų fizinių ir juridinių asmenų, kai jie pateikiami vykdant sutartinius ar teisės aktų reikalavimus.

Sudarant draudimo sutartį ar kreipiantis dėl draudimo sutarties sudarymo Klientas apie tai visada informuojamas. 

Tam tikrais atvejais, kai asmens duomenis mums pateikia kitas asmuo (įmonė apdraudžia darbuotojus ir/ar paskiria naudos gavėjais kitus asmenis), mes laikome, kad tai daroma su šių asmenų žinia ir jų sutikimu ar teisėtu interesu.

Nurodant informaciją apie kitą asmenį, privalote įsitikinti, kad informavote tą asmenį apie jo asmens duomenų pateikimą Mums ir kaip Mes naudojame jų asmens duomenis. Jeigu šie asmenys norėtų gauti daugiau informacijos, paprašykite jų perskaityti šią Politiką.

Kokius Jūsų asmens duomenis renkame?

 • Prašydami Jūsų sutikimo tiesioginei rinkodarai (pasiūlymams, akcijoms, nuolaidoms teikti, teirautis nuomonės apie paslaugų kokybę ir atlikti rinkos tyrimus), Mes renkame šiuos duomenis: vardą, pavardę, gyvenamąją vietą (adresą), telefono numerį, elektroninio pašto adresą.

 • Bendraudami su Jumis telefonu, Mes naudojame: Jūsų telefono numerį bei saugome telefoninio pokalbio įrašą.

 • Įtraukdami asmenį į draudimo agentų ir papildomos draudimo veiklos tarpininkų sąrašą ir sudarydami su juo tarpininkavimo paslaugų sutartį, Mes naudojame šiuos tarpininko (fizinio asmens) ir tarpininko (juridinio asmens) darbuotojų, į kurių pareigas įeina draudimo tarpininkavimas, duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė, elektroninio pašto adresas, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), pareigos, telefono numeris, atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitai, įrašymo į draudimo agentų ir papildomos draudimo veiklos tarpininkų sąrašą data ir tai patvirtinančios pažymos numeris, pažymos išdavimo data, išbraukimo iš sąrašo data, duomenys apie teistumą, duomenys apie asmens kvalifikaciją.

 • Registruodami ir tirdami pranešimus bei skundus, Mes tvarkome prašymą ar skundą pateikusio asmens, taip pat kitų asmenų duomenis, nurodytus pateiktame prašyme ir/ar skunde arba gauti siekiant išnagrinėti minėtą prašymą ir/ar skundą: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, gyvenamoji vieta (adresas).

 • Sudarydami ir vykdydami civilines (išskyrus draudimo ar draudimo tarpininkavimo) sutartis, Mes renkame šiuos duomenis: kitos sutarties šalies vardas, pavardė, asmens kodas, individualios veiklos pažymos ar verslo liudijimo išdavimo data ir numeris, gyvenamoji vieta (adresas), telefono numeris, banko sąskaitos numeris ir rekvizitai. Kai kita sutartis šalis yra juridinis asmuo - jos atstovo (-ų) vardas, pavardė, pareigos.

 • Jums registruojantis į vebinarus, mes renkame šiuos asmens duomenis: vardą, miestą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

 • Sudarydami ir vykdydami draudimo sutartis bei jas administruodami, įskaitant draudimo įmokų ir išmokų operacijas, draudžiamųjų įvykių administravimo vykdymą, Mes naudojame šiuos Jūsų duomenis pagal duomenų subjektų grupes:

Duomenų subjektų grupėsAsmens duomenys
Draudėjai

Asmens duomenys, tiesiogiai susiję su asmens tapatybe – vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, asmens tapatybės dokumento duomenys, pilietybė, rezidavimo šalis.

Kontaktiniai duomenys – telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamoji vieta (adresas).

Finansiniai duomenys – finansiniai įsipareigojimai, turimas turtas, individuali veikla (pajamų deklaracija), pajamų šaltiniai, banko sąskaitos numeris, lėšų, kuriomis mokamos draudimo įmokos, kilmė, pajamos, rezidavimo vieta mokesčių tikslais, duomenys apie finansinę patirtį ir investavimo tikslus (kai Jums yra teikiamos investicinio draudimo ar kitos Paslaugos, susijusios su investavimo rizika).

Duomenis apie šeimą, tokius kaip šeimyninė padėtis, išlaikomų asmenų skaičius, duomenys apie šeimos narius, paveldėtojus, kitus susijusius asmenis.

Duomenis apie išsilavinimą bei profesinę veiklą, tokius kaip duomenys apie įgytą kvalifikaciją, turimas finansines žinias, darbovietę, darbo patirtį, vykdomą ūkinę-komercinę veiklą (pavyzdžiui, tai, kad esate ūkininkas, vykdote individualią veiklą ir pan.).

Duomenys, reikalingi užtikrinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo ir tarptautinių sankcijų prevencijos reikalavimų vykdymą, pvz.: ar Jūs, Jūsų artimieji šeimos nariai ir artimieji pagalbininkai yra politikoje dalyvaujantys fiziniai asmenys (užima svarbias viešąsias pareigas), tikrųjų naudos gavėjų duomenys. 

Jei draudėjas yra įmonė, jos pavadinimas, kodas ir įgalioto pasirašyti sutartį asmens vardas ir pavardė, sąskaitos numeris, banko rekvizitai.

Apdraustieji

Asmens duomenys, tiesiogiai susiję su asmens tapatybe – vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, asmens tapatybės dokumento duomenys, pilietybė, rezidavimo šalis.

Kontaktiniai duomenys – telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamoji vieta (adresas).

Finansiniai duomenys – banko sąskaitos numeris, rezidavimo vieta mokesčių tikslais.

Duomenis apie šeimą, tokius kaip duomenys apie šeimos narius, kitus susijusius asmenis.

Duomenis apie pomėgius bei profesinę veiklą, tokie kaip duomenys apie darbe esančius pavojus sveikatai, sportinė veikla, laisvalaikio pomėgiai, ketinimai vykti į užsienį darbo, mokslo ar kitais nei įprastų atostogų tikslais.

Duomenys, reikalingi užtikrinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo ir tarptautinių sankcijų prevencijos reikalavimų vykdymą, pvz.: ar Jūs, Jūsų artimieji šeimos nariai ir artimieji pagalbininkai yra politikoje dalyvaujantys (užima svarbias viešąsias pareigas) fiziniai asmenys, tikrųjų naudos gavėjų duomenys. 

Duomenys. susiję su sveikata, būtini draudimo sutarties sudarymui, vykdymui, draudimo rizikos įvertinimui, perdraudimui (tik esant Jūsų sutikimui) pvz.: diagnozės, prognozės, tyrimo rezultatai, taikytas gydymas.

Naudos gavėjai

Kontaktiniai duomenys – telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamoji vieta (adresas).

Finansiniai duomenys – banko sąskaitos numeris, rezidavimo vieta mokesčių tikslais, mokesčių mokėtojo kodas.

Duomenys, reikalingi užtikrinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo ir tarptautinių sankcijų prevencijos reikalavimų vykdymą, pvz.: ar Jūs, Jūsų artimieji šeimos nariai ir artimieji pagalbininkai yra politikoje dalyvaujantys (užima svarbias viešąsias pareigas) fiziniai asmenys, informaciją tikrinant sankcijų sąrašus.

Draudimo įmokų mokėtojai Vardas, pavardė, asmens kodas, sąskaitos numeris, banko rekvizitai.

Mes galime rinkti informaciją apie kitus jūsų šeimos narius, pavyzdžiui, šeimos narius, kurių asmens duomenys gali būti reikalingi sudarant gyvybės draudimo sutartį.

Kad galėtume sudaryti ir vykdyti gyvybės draudimo sutartį, vertinti draudimo riziką ir atlikti draudžiamųjų įvykių tyrimą, mes su Jūsų sutikimu renkame ir teikiame partneriams (perdraudikams) duomenis apie Jūsų sveikatą, atliktus medicininius tyrimus ir kitus medicininius duomenis apie kitų gyvybės draudimo įmonių Jums suteiktas gyvybės draudimo paslaugas, su draudžiamųjų įvykių tyrimu susijusius duomenis iš teisėsaugos institucijų.

Jums sutikus atlikti nuotolinę identifikaciją, t.y. nustatyti Jūsų tapatybę nuotoliniu tiesioginio nuotraukos perdavimo būdu, kurios metu pavirtinamas Jūsų identifikavimas, naudojame Jūsų veido atvaizdą.

Ar taikome automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą?

Draudimo rizikos vertinimas pagal Jūsų pateiktą informaciją gali būti atliktas automatiniu būdu. Draudimo rizikos vertinimo modeliai ir metodai yra reguliariai tikrinami, siekiant užtikrinti, kad jie būtų sąžiningi, efektyvūs ir nešališki. Automatinis draudimo rizikos nustatymas ir profiliavimas padeda užtikrinti, kad sprendimai būtų priimami greitai, sąžiningai, veiksmingi ir teisingi pagal Jūsų mums pateiktą informaciją. Atlikus draudimo rizikos vertinimą automatiniu būdu, šio vertinimo pagrindu sutartis gali būti sudaryta kitomis sąlygomis, nei Jūs nurodėte savo prašyme arba gali būti atsisakyta sudaryti sutartį su Jumis. Jūs turite teisę nesutikti, kad draudimo rizikos vertinimas būtų atliktas automatiniu būdu, ir apie tokią teisę būsite informuotas pildydamas prašymą sudaryti draudimo sutartį.

Jei Jūs esate davę sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros PZU Lietuva gyvybės draudimas gali profiliuoti Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte (tokius kaip vardas, pavardė, gimimo data, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamoji vieta (adresas)), su tikslu Jums pateikti aktualiausią informaciją taip pat Jūsų poreikius atitinkančią informaciją. Duotą sutikimą Jūs turite teisę bet kada atšaukti apie tai mus informuodami el.paštu arba tel. 19191.

Siekdami užtikrinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių ir tarptautinių sankcijų reikalavimų vykdymą atliekame profiliavimą, įvertindami tam tikrus veiksnius, kaip Jūsų keliama rizika, produktų, paslaugų rizika, Jūsų atliekamų operacijų rizika, šalies ir/ ar geografinio regiono rizika, vykdomos pagrindinės ekonominės veiklos rizika ir priskirdami Jus atitinkamai kategorijai. Priklausomai nuo priskirtos rizikos kategorijos gali skirtis Mūsų prašymų atnaujinti informaciją apie Jus periodiškumas.

Kam teikiame Jūsų duomenis?

„PZU Lietuva gyvybės draudimas“, tvarkydama asmens duomenis, yra įsipareigojusi laikytis konfidencialumo. Tokia prievolė kyla iš Reglamento, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų.

Informacija gali būti atskleista kitoms šalims, jeigu to reikia sutarčiai sudaryti arba jai vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių. Informacija taip pat gali būti suteikta kitoms šalims Jūsų prašymu arba atsižvelgiant į Jūsų sutartinius įsipareigojimus kitoms šalims, pavyzdžiui, bankams ar kitoms finansų institucijoms.

Mes galime pateikti Jūsų duomenis duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų duomenis Mūsų, kaip duomenų valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje tarp Mūsų ir duomenų tvarkytojo nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami tvarkytojus, imamės visų reikiamų priemonių, kad užtikrintume, jog ir Mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį. 

Pateikiame pavyzdinį (nebaigtinį) sąrašą subjektų, kuriems gali būti teikiami asmens duomenys:

 • draudimo tarpininkai (draudimo agentai ir papildomos draudimo veiklos tarpininkai, brokeriai), kurie duomenis tvarko, kad galėtų sudaryti ir administruoti gyvybės draudimo sutartis su Klientais;

 • draudimo žalų administravimo partneriai, kurie duomenis tvarko, kad galėtų registruoti žalas, įvertinti jas, užtikrinti ekspertinį vertinimą;

 • informacinių technologijų bendrovės, kurios duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą;

 • perdraudimo bendrovės, kurios duomenis tvarko, kad perdraustų Bendrovės apdraustas draudimo rizikas;

 • skolų išieškojimo bendrovės ir jungtinės skolininkų rinkmenos: Mes turime teisę teikti įsipareigojimų neįvykdžiusių duomenų subjektų (skolininkų) duomenis tam, kad būtų galima valdyti įsiskolinimą;

 • asmenys, teikiantys konsultacijas finansų ir teisės klausimais (auditoriai, advokatai ir kt.), kad galėtų suteikti Mums reikiamas teisines ir finansines konsultacijas;

 • valstybės įstaigos ir institucijos, kiti asmenys, vykdantys įstatymų jiems pavestas funkcijas (teisėsaugos institucijos, teismai, mokesčių administravimo, PZU Lietuva gyvybės draudimas priežiūrą, finansinių nusikaltimų tyrimo veiklą atliekančios institucijos), kiek tai būtina siekiant tinkamai laikytis teisės aktų;

 • kiti paslaugų teikėjai, teikiantys mokėjimo, telekomunikacijų, archyvavimo, pašto siuntos paslaugas, skambučių centro, kokybės tyrimų apklausos paslaugas teikiančios įmonės.

Tam tikrais atvejais PZU grupei, kai būtina finansinei apskaitai, auditui, rizikos vertinimui, PZU grupės įmonių priežiūrai bei standartų įgyvendinimui.

Duomenų perdavimas trečiosioms valstybėms

Jūsų asmens duomenys įprastai yra tvarkomi Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės teritorijoje. Tačiau tam tikrais atvejais, sudarydami ir/ar vykdydami su Jumis sudarytos draudimo sutarties sąlygas, turime Jūsų asmens duomenis perduoti į trečiąsias valstybes (pavyzdžiui, perduodami Jūsų duomenis perdraudikui, kurio buveinės registracijos vieta yra ne Europos Ekonominės Erdvės (toliau – EEE) valstybėje). Tokiais atvejais, kai toks duomenų perdavimas yra būtinas, jis yra atliekamas laikantis Reglamento tokiam duomenų perdavimui numatytų reikalavimų bei siekiame, kad būtų įgyvendinta bent viena iš tinkamų apsaugos priemonių:

1) Europos Komisijos sprendimu yra pripažinta, kad valstybė (kurioje yra duomenų gavėjas) užtikrina pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą (priimtas sprendimas dėl tinkamumo);

2) Su duomenų gavėju sudaryta sutartis pagal Europos Komisijos patvirtintas standartines sutarčių sąlygas.

Kiek laiko saugome Jūsų duomenis?

Surinkti asmens duomenys saugomi spausdintuose dokumentuose ir mūsų informacinėse sistemose. Mes saugome Jūsų asmens duomenis tiek, kiek būtina tais tikslais, kuriais jie buvo surinkti arba tiek, kiek yra reikalaujama pagal teisės aktus.

Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu, o jam pasibaigus, Jums nutraukus sutartį ar kitokiu būdu atsisakius mūsų teikiamų paslaugų, mes toliau saugosime Jūsų asmens duomenis tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

Pasibaigus saugojimo terminui, Jūsų asmens duomenys sunaikinami.

Mes nesaugome pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikriname, kad asmens duomenys ir kita informacija, susijusi su duomenų subjektu būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.

Be to, informaciją saugome tam, kad prireikus galėtume Jums suteikti reikiamą informaciją, kad turėtume tinkamą Mūsų ir Jūsų santykių istoriją ir galėtume atsakyti į visus klausimus, susijusius su Jūsų ir Mūsų bendradarbiavimu.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys/duomenų naudojimo tikslasTerminas
Kliento (draudėjo, apdraustojo, naudos gavėjo) duomenys, kai sudaryta gyvybės draudimo sutartis10 metų po draudimo sutarties pasibaigimo ar nutraukimo
Kliento (draudėjo, apdraustojo, naudos gavėjo) duomenys, kai nesudaryta gyvybės draudimo sutartis5 metai po draudimo pasiūlymo pateikimo
Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu5 metai nuo sutikimo davimo dienos
Draudimo agentų ir papildomos draudimo veiklos tarpininkų duomenys10 metų nuo išbraukimo iš tarpininkų sąrašo dienos
Telefoninių pokalbių įrašai5 metai
Civilinėse (išskyrus draudimo) sutartyse asmenų duomenys 10 metų nuo sutarties galiojimo pabaigos
Skundą ir/ar pretenziją/prašymą Mums pateikusių asmenų duomenys3 metus nuo atsakymo pateikimo dienos 
Skolininkai10 metų nuo įsiskolinimo padengimo dienos
Socialiniuose tinkluose Facebook, Linkedin Jūsų pateikti asmens duomenys

Tvarkome iki Jūsų sutikimo atšaukimo (t. y. pateiktų duomenų ištrynimo iš paskyros) momento, tačiau ne ilgiau nei iki PZU Lietuva gyvybės draudimas paskyros ištrynimo. Kadangi asmens duomenys tvarkomi tik socialinio tinklo valdytojo platformoje, todėl tikslūs tvarkymo terminai ir sąlygos nustatomos platformos valdytojo. Siekdami apginti savo pažeistas teises ir/ar teisėtus interesus (kaip pvz., šmeižimo, reputacijos menkinimo atvejais ar pan.), komunikaciją galime saugoti kaip įrodymą atitinkamą laikotarpį (t. y. tol, kol pasibaigs neteisminio, ikiteisminio ar teisminio ginčo nagrinėjimas)

Asmenų, kurie užsiregistravo į vebinarus, seminarus, renginius gyvai ir internete,karjeros galimybių renginius, asmens duomenys6 mėn. po renginio datos

Kaip saugome Jūsų duomenis?

Mums labai svarbu užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes įgyvendiname konkrečias organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio arba neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Saugodami Jūsų duomenis mes taip pat:

 • užtikriname, kad prieiga prie duomenų suteikiama tik tiems mūsų darbuotojams, kuriems ji yra būtina teikiant paslaugas, kurie yra susipažinę su saugumo reikalavimais, pareigomis ir atsakomybe;

 • savo veikloje taikome daugiau kaip šimtą skirtingų organizacinių ir techninių saugumo priemonių vadovaudamiesi pripažintų tarptautinių saugumo standartų reikalavimais;

 • elektroninių duomenų apsaugai taikome technologines priemones – įsiskverbimo identifikavimo ir prevencijos sistemas, apsaugos nuo DOS atakų sistemas, ugniasienes, duomenų šifravimo, realaus laiko saugumo įvykių analitikos ir kitas pažangias saugumo technologijas;

 • elektroninės informacijos apsaugos situaciją stebi ir, esant poreikiui, yra pasirengę reaguoti 24 valandas per parą budintys kibernetinio saugumo specialistai;

 • informacinių sistemų saugumas periodiškai testuojamas nepriklausomų kibernetinio saugumo audito ekspertų atliekant praktinius išorinio įsilaužimo testus (angl. penetration testing);

 • siekdami apsaugoti Jūsų duomenis nuo praradimo (pavyzdžiui, sutrikus elektros tiekimui ar kompiuterinių sistemų veiklai) nuolat darome atsargines kopijas, kurios laikomos saugiu atstumu nuo pagrindinės informacijos ir kurioms užtikriname ne žemesnį saugumo lygį, kaip ir pagrindinių duomenų apsaugai. Atkūrimą iš atsarginių kopijų nuolat testuojame siekdami įsitikinti, kad esame pasiruošę nenumatytoms situacijoms;

 • siekdami operatyviai, bet kuriuo paros metu, suteikti Jums paslaugas naudojame dubliuotas informacines, kompiuterines ir telefonines sistemas;

 • dokumentai, kurie būtini teikiant paslaugas Jums, saugomi specialiai tam skirtose vietose, prieigą ribojant tik autorizuotam personalui. Patalpas apsaugome naudodami technines, elektronines ir fizines saugumo priemones, patekimą ribodami ir registruodami. Ilgalaikiam dokumentų saugojimui informaciją perkeliame į archyvą, atitinkantį aukštus, dokumentų archyvams keliamus, saugumo reikalavimus. Pristatant dokumentus naudojamės tik patikimų vežėjų paslaugomis;

 • nuolat mokome ir šviečiame savo darbuotojus informacinio saugumo tema, kad galėtume laiku atpažinti duomenims kylančias grėsmes ir apsisaugoti nuo jų.

Kas yra slapukai?

Slapukai (angl. „cookies“) – trumpa tekstinė informacija, kurią svetainės perduoda į jose naršančių vartotojų kompiuterius arba kitus įrenginius (pvz. mobilųjį telefoną ar planšetę). Atsižvelgiant į naršyklę, ši informacija laikoma arba nedideliuose atskiruose failuose, arba įvairių svetainių įrašytų slapukų bendrajame faile. Slapukus naudoja dauguma pažangių interneto svetainių Lietuvoje ir užsienyje tam, kad fiksuotų interneto svetainės puslapius, kuriuos peržiūrėjote, išsaugotų Jūsų įvestą informaciją ir prisimintų Jūsų pasirinkimus. Slapukus galima perduoti tik jei yra tokia pasirinktis Jūsų įrenginio nustatymuose.

Slapukų naudojimas svetainėse www.pzu.lt ir savitarna.pzugd.lt

„PZU Lietuva gyvybės draudimo“ svetainėse slapukai naudojami asmenų, besinaudojusių Jūsų įrenginiu, lankomumui nustatyti, atliktiems veiksmams įsiminti (pavyzdžiui, kalbai, kuria buvo naršyta svetainėje, nustatyti), Jums aktualiausiai informacijai pateikti, apibendrintai svetainės lankomumo statistikai rinkti.

Slapukai, kuriuos Mes naudojame, skirstomi į tris kategorijas:

Privalomi slapukai yra būtini tam, kad Jūs galėtumėte naršyti ir naudotis PZU Lietuva gyvybės draudimas interneto svetainių funkcijomis, kad interneto puslapis veiktų, todėl jų negalite atsisakyti. Šie slapukai yra išsaugomi Jūsų kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetėje tol, kol Jūs lankotės puslapyje ir galioja ribotą laiką.

Rinkodaros slapukai padeda įgyvendinti ir įvertinti rinkodaros priemones, atsižvelgus į Jūsų naršymo įpročius, naudojami suteikti Jums aktualią informaciją apie Mūsų teikiamas paslaugas. Šie slapukai gali būti naudojami mūsų reklamos trečiųjų šalių interneto svetainėse pateikimo tikslu. Jie taip pat naudojami reklamos kampanijos veiksmingumui matuoti. Jei neduosite sutikimo priimti šiuos slapukus, lankydamiesi Mūsų interneto svetainėse matysite tik bendrą reklamą.

Statistiniai slapukai skirti lankomumo statistikai kaupti, padeda Mums sekti interneto lankytojų skaičių ir jų apsilankymo periodiškumą. Šie slapukai renka informaciją apie svetainės naudojimą ir padeda tobulinti svetainės veikimą, padeda Mums gerinti aptarnavimo kokybę. Jei neduosite sutikimo priimti šiuos slapukus, Jūsų lankymasis interneto svetainėje nepateks į Mūsų statistiką.

Savo duotą sutikimą bet kada galite atšaukti pakeitę savo interneto naršyklės nustatymus, išjungę visus slapukus arba išjungę (įjungę) juos po vieną. Visgi atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Norėdami nustatyti reikiamas (norimas) slapukų pasirinktis, naudokitės interneto naršyklių pagalbos funkcijomis. Informaciją, kaip tą padaryti, galite rasti naršyklių pagalbos puslapiuose.

Mūsų svetainėse naudojami slapukai:

SlapukaiSlapuko tipasAprašymasGaliojimo laikas
ASP.NET_SessionIdPrivalomasStandartinis vartotojo serverio seanso identifikavimasUždarius svetainės langą
epzu.languagePrivalomasŠis slapukas išsaugo kalbą, kuria vartotojas nusprendė peržiūrėti portalo turinįUždarius svetainės langą
_dc_gtm_UA-#Statistinis „Google Tag Manager“ slapukas, naudojamas "Google Analytics" žymos valdymui1 diena
epzu.personalDataUpdateNotificationTypePrivalomasSlapukas saugo informaciją apie vidinius portalo prietaisų skydelio pranešimusUždarius svetainės langą
epzu.personalDataNotificationEverConfirmedPrivalomasSlapukas saugo informaciją apie vidinius portalo prietaisų skydelio pranešimusUždarius svetainės langą
epzuPrivalomasIdentifikavimo slapukasAtsijungus, uždarius svetainės langą, neaktyvavus puslapio 60 min 
has_jsPrivalomasNustato, ar vartotojo naršyklė palaiko „JavaScript“ programavimo kalbąIškart uždarius naršyklę
_qa, _qat, _qidStatistinis„Google Analytics“ fiksuoja lankomumo statistikąAtitinkamai:  
2 metai;  
24 valandos;  
1 minutė.
cookies-agreedRinkodarosŠis slapukas išsaugo lankytojų sutikimą dėl slapukų rinkimo svetainėje.100 dienų
cookies-agreedRinkodarosNustato su kuriomis slapukų kategorijomis lankytojas sutinka.100 dienų
ATNRinkodarosLeidžia „Facebook“ rinkti naudotojų informaciją ir pagal tai rodo atitinkamas reklamas.2 metai

Socialiniai tinklai

Visą informaciją, kurią Mes gauname Jums naudojantis socialiniais tinklais (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kt.), kontroliuoja atitinkamo socialinio tinklo valdytojas. Atkreipkite dėmesį į tai, kad socialiniai tinklai ir per juos pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas, už kurių laikymąsi minėti socialiniai tinklai ir atsakingi.

Šiuo metu Mes turime šias paskyras:

Mūsų svetainėje yra nuorodų, kurios nukreipia į kitų įmonių ir organizacijų interneto svetaines. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad PZU Lietuva gyvybės draudimas nėra atsakinga už tokiose interneto svetainėse skelbiamą turinį ir jų taikomą privatumo politiką. Jeigu lankotės kitose interneto svetainėse, pasidomėkite jų privatumo politika prieš pateikdami asmens duomenis šiose svetainėse.

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite teisę:

 • gauti informaciją apie Mūsų tvarkomus Jūsų asmens duomenis: iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kuo remdamiesi Mes juos tvarkome; 

 • susipažinti su Mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis;

 • kreiptis į mus su prašymu ištaisyti savo asmens duomenis, jeigu duomenys yra neteisingi, ne pilni arba netikslūs; 

 • reikalauti ištrinti mūsų tvarkomus Jūsų asmens duomenis (teisė būti pamirštam);

 • reikalauti, kad būtų apribotas Jūsų asmens duomenų tvarkymas;

 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys;

 • prašyti, kad Jūsų asmens duomenys būtų perkelti kitam duomenų valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą).

Kaip galite pasinaudoti savo teisėmis?

Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodytomis teisėmis ir/ar gauti atsakymus į Jums iškylančius klausimus, susijusius su šioje Politikoje pateikiama informacija, Jūs galite kreiptis į mus žodžiu arba raštu – pateikdami prašymą paštu (UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ J. Basanavičiaus g. 10B, 01118 Vilnius) ar elektroninėmis priemonėmis – el. paštu info@pzu.lt arba duomenuapsauga@pzu.lt arba skambindami telefonu 19191.

Pateikus prašymą pasinaudoti aukščiau nurodytomis teisėmis, pateikta informacija turi būti pakankama Jūsų identifikavimui (pavyzdžiui, turi būti nurodytas vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, kiti kontaktiniai duomenys) ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi pageidaujate įgyvendinti.

Mes taip pat galime paprašyti Jūsų tapatybės įrodymo – pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba patvirtinti asmens tapatybę elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia Jus tinkamai identifikuoti.

Rašytiniame prašyme galime papildomai Jūsų paprašyti patvirtinti savo tapatybę ir/ar patikslinti Jūsų konkrečios duomenų subjekto teisės įgyvendinimo apimtį.

Gavę Jūsų prašymą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo Jūsų prašymo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų gavimo dienos. Taip pat informaciją apie Mūsų tvarkomus Jūsų asmens duomenis galite gauti ir prisijungę prie Mūsų savitarnos svetainės savitarna.pzugd.lt. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, mes, Jums apie tai iš anksto pranešę, turime teisę pratęsti Jūsų prašyme nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą iki 60 kalendorinių dienų nuo tinkamo Jūsų kreipimosi dienos.

Kam Jūs galite pateikti skundą?

Jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi pažeidžiant Jūsų teises/ teisėtus interesus, turite teisę pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios interneto svetainės adresas www.vdai.lrv.lt, el.p. ada@ada.lt, taip pat Vilniaus miesto apylinkės teismui (Laisvės pr. 79A, Vilnius, el. paštas vilniaus.apylinkes@teismas.lt, interneto svetainė vilniausmiesto.teismas.lt).

Su šia Politika bet kada galite susipažinti PZU Lietuva gyvybės draudimas interneto svetainėje (www.pzugd.lt) bei klientų aptarnavimo padaliniuose.

Mes galime bet kada atnaujinti ar vienašališkai pakeisti šią Politiką, atsižvelgiant į teisės aktų ir Mūsų veiklos pokyčius. Apie pakeitimus Mes pranešame Mūsų interneto svetainėje www.pzugd.lt.

Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teisę