Pranešimai apie pažeidimus

Pagal Pranešėjų apsaugos  įstatymą fizinis asmuo, gali pateikti informaciją apie pažeidimą įstaigoje, apie kurį sužinojo iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo ar sutartinių (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) santykių su šia įstaiga arba įdarbinimo ar kitų ikisutartinių santykių metu, taip pat informaciją apie pažeidimą pateikiantis savarankiškai dirbančio asmens statusą turintis asmuo, akcininkas ar asmuo, priklausantis įmonės administraciniam, valdymo ar priežiūros organui (įskaitant vykdomųjų galių neturinčius narius, taip pat savanorius ir apmokamus ar neapmokamus stažuotojus), arba bet kuris fizinis asmuo, dirbantis prižiūrint ir vadovaujant rangovams, subrangovams ir (ar) tiekėjams.

Svarbu tai, kad informacija apie pažeidimus teikiama siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacijos pateikimas siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nelaikomas pranešimu.

Jei turite informacijos apie pažeidimus UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimas“, galite tai pranešti el. paštu: pranesejuapsauga@pzugd.lt arba raštu siunčiant adresu J. Basanavičiaus g. 10B, LT-08881 Vilnius.

Vienu iš aukščiau nurodytų būdų gali būti pranešama dėl:

1) Prieštaravimų konkurencijos teisei;

2) Grėsmės UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ finansiniam stabilumui;

3) Pakenkimo UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ įvaizdžiui ar reputacijai;

4) Veiksmų, kilusių dėl tyčinio profesinių pareigų klientams neatlikimo, aplaidumo;

5) Diskriminacijos ir asmens orumo bei kitų žmogaus teisių pažeidimo;

6) veiksmų, apimančių asmeninės naudos suteikimą, priėmimą, reikalavimą ją priimti ar suteikti;

7) veiksmų, nesuderinamų su nuostatomis dėl kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu;

8) vidaus rinkos pažeidimų dėl veiksmų, kuriais pažeidžiamos pelno mokesčio taisyklės, arba susitarimai, kuriais siekiama įgyti mokestinį pranašumą, kenkiantį taikytinos pelno mokesčio teisės dalykui arba tikslui;

9) valstybės pagalbos taisyklių pažeidimų;

10) kitų pažeidimai.

Pranešimai gali būti pateikiami nurodant pranešėjo vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis arba anonimiški (kai Pranešėjas nenurodo savo duomenų). Anonimiškumas reiškia, kad nėra bandoma nustatyti Pranešėjo tapatybės, o, kai ši informacija yra prieinama, yra užtikrinamas jos konfidencialumas. Prašymas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

1) to prašo asmuo, pateikiantis arba  pateikęs informaciją apie pažeidimą;

2) asmuo pateikė žinomai melagingą informaciją.

Pranešime turi būti pateikiami bent šie duomenys:

1) Informacija apie Pažeidimą, įskaitant informaciją apie asmenį ar asmenis, dėl kurių veiksmų ar neveikimo pateikiamas Pranešimas, įvykio laiką ir vietą;

2) Jei pranešama apie abejones dėl tam tikrų veiksmų ar neveikimo atitikties įstatymams ar vidaus teisės aktams, abejonės ir jų priežastys turi būti pagrįstos;

3) Pranešėjo turimų dokumentų ir kitų su Pažeidimu susijusių įrodymų aprašymas;

4) Pilnas Pranešėjo vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys, jei Pranešėjas nėra anonimas.

Nuoroda į Pranešėjų apsaugos įstatymą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3832a702d8ea11e782d4fd2c44cc67af/asr