Visuose „PZU Lietuva gyvybės draudimo“ skyriuose užtikriname aukščiausią klientų aptarnavimo kokybę. Tačiau jei Jūsų lūkesčiai vis dėlto nebuvo pateisinti – mes tikrai norime apie tai sužinoti. Jeigu manote, kad Jūsų teisės, susijusios su mūsų vykdoma veikla, buvo pažeistos, prašome pateikti pretenziją vienu iš šių būdų:

 • Bet kuriame UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ skyriuje
 • Paštu J. Basanavičiaus g. 10B, 01118 Vilnius
 • El. paštu info@pzu.lt 
 • Telefonu 19191

Raštu pateikiamoje pretenzijoje prašome nurodyti:

 • Pretenzijos teikėjo vardą ir pavardę. Jei pretenziją teikia įmonė – įmonės pavadinimą ir kodą. Atstovavimo atveju – atstovo vardą ir pavardę bei atstovavimo pagrindą;
 • Gyvenamosios vietos arba el. pašto adresą, kuriuo galėsime pateikti atsakymą;
 • Kontaktinį telefono numerį;
 • Mūsų kontaktus: UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimas“, J. Basanavičiaus g. 10B, 08881 Vilnius;
 • Pretenzijos pateikimo datą ir vietą;
 • Pretenzijos turinio esmę – prašome glaustai aprašyti, kokios Jūsų teisės arba teisėti interesai, susiję su mūsų paslaugomis, buvo pažeisti;
 • Motyvuotus, tikslius ir aiškius savo reikalavimus;
 • Galite pridėti aktualius su pretenzija susijusius dokumentus ar jų kopijas.

Daugiau informacijos apie skundo pateikimą rasite šioje „Klientų skundų nagrinėjimo tvarkoje“.

Jūsų pretenzijai skirsime didelį dėmesį ir kruopščiai ją išnagrinėsime - visada vadovaujamės pagarbos žmogaus teisėms, teisingumo, sąžiningumo, racionalumo, objektyvumo ir nešališkumo principais. Siekdami užtikrinti kokybišką pretenzijos nagrinėjimo procesą, registruojame tik valstybine kalba parašytas tvarkingas ir įskaitomas, pareiškėjo pasirašytas pretenzijas, atitinkančias visus aukščiau nurodytus reikalavimus.

Pretenzijas nagrinėjame vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įstatymais. Atsakymą pateikiame kaip įmanoma greičiau, ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo pretenzijos gavimo.

Vartotojas*, gavęs jo netenkinantį mūsų atsakymą, per vienerius metus nuo kreipimosi į mus turi teisę raštu arba elektroniniu būdu kreiptis į finansų rinkos dalyvių priežiūros instituciją - Lietuvos banko Priežiūros tarnybą (Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius; www.lb.lt), prašydamas nagrinėti vartojimo ginčą, kad būtų apgintos pažeistos ar ginčijamos jo teisės ar teisėti interesai (Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų neteisminio sprendimo procedūros Lietuvos banke taisyklės; Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklės).

*Vartotojas – tai fizinis asmuo, atitinkanktis bent vieną iš Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 47 straipsnio 2 dalyje nurodytų kriterijų.