Informacija apie tvarumą

UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ informacija apie tvarumo riziką

Šiame pranešime UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ pateikia su tvarumu susijusią informaciją, kaip tai nustatyta 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje ( toliau - Reglamentas).

Kokiam produktui taikoma ši informacija

Draudimo principu pagrįstas investicinis produktas, kai investavimo rizika tenka draudėjui.

Bendroji informacija apie tvarumo rizikas

UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ (toliau – Bendrovė) yra įpareigota laikytis Reglamento kaip finansų rinkos dalyvė. Bendrovė yra PZU grupės dalis. Turėdami omenyje didėjančią tvaraus vystymosi ir klimato kaitos temos svarbą, taip pat jų svarbą finansų pramonei, Bendrovės akcininkas PZU SA priėmė ESG (angl. Environmental, social, and governance, liet. Aplinkosaugos, socialiniai ir valdymo) strategiją „Plėtros pusiausvyra“ 2021–2024 m., apibrėžiančią kryptį veiklos, kuria siekiama užtikrinti tvarų Bendrovės augimą, atsižvelgiant į socialinius, aplinkos ir įmonių valdymo klausimus. Vykdant ESG strategijos „Augimas pusiausvyroje“ įgyvendinimo dalį, atsižvelgiant į ESG veiksnius, viena iš pagrindinių priemonių, padedančių pasiekti strateginius tikslus, bus tvarios investicijų politikos kūrimas ir įgyvendinimas.

Tvarumas - įmonių veiklos poveikio aplinkai, visuomenei ir valdysenai kriterijų vertinimas. Tvarios investicijos – investicijos į ekonominę veiklą, kuriomis prisidedama siekiant aplinkosaugos tikslo, pavyzdžiui, tokios investicijos, kurios matuojamos pagrindiniais efektyvaus išteklių naudojimo rodikliais, tokiais kaip energijos, atsinaujinančiosios energijos, žaliavų, vandens ir žemės naudojimas, pagaminamų atliekų kiekis, išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis ar poveikis biologinei įvairovei ir žiedinei ekonomikai; investicijos į ekonominę veiklą, kuria prisidedama prie socialinio tikslo įgyvendinimo, visų pirma investicijos, kuriomis prisidedama sprendžiant nelygybės klausimus, arba kuriomis skatinama socialinė sanglauda, socialinė integracija ir darbo santykiai, arba investicijos į žmogiškąjį kapitalą arba palankių ekonominių ar socialinių sąlygų neturinčias bendruomenes, su sąlyga, kad tokios investicijos nedaro reikšmingos žalos nė vienam iš šių tikslų, o bendrovės, į kurias investuojama, laikosi gerosios valdymo praktikos, visų pirma, kiek tai susiję su patikimomis valdymo struktūromis, santykiais su darbuotojais, darbuotojų atlygio ir mokestinių prievolių vykdymu. Tvarumo veiksniai suprantami kaip aplinkos, socialiniai ir darbuotojų klausimai, taip pat pagarbos žmogaus teisėms ir kovos su korupcija bei kovos su kyšininkavimu klausimai.

Tvarumo rizika – aplinkos, socialinis ar valdymo įvykis ar situacija, kuris (-i), jei įvyktų, galėtų padaryti realų ar galimą reikšmingą neigiamą poveikį investicijų vertei. Tvarumo rizikos yra persipynusios su įvairiomis rizikų kategorijomis, todėl jų į atskirą rizikos kategoriją Bendrovė neišskiria.

Tvarumo rizikos pasirenkant ir stebint investicinio gyvybės draudimo investavimo krypčių portfeliuose turimas finansines priemones

Vadovaujantis Užsakomųjų paslaugų politika Bendrovė yra pavedusi valdyti investicinio gyvybės draudimo investavimo krypčių lėšas valdymo įmonei UAB „INVL Asset ,Management“ (toliau - Valdymo įmonė). Priimant sprendimus dėl konkrečių investicijų, investavimo sprendimai priimami kaip krypčių investavimo strategijų dalis, apimanti jose numatytas investicijas. Investiciniai sprendimai vykdomi remiantis išsamia finansinių priemonių emitentų ir jų aplinkos analize. Renkantis ir tikrinant investicinius fondus, atsižvelgiama ir į ESG veiksnius. Priimant investicinius sprendimus siekiama įvertinti visas rizikas ir veiksnius, galinčius turėti įtakos investicijų vertei ir rezultatams. Bendrovė įpareigojo Valdymo įmonę valdyti investavimo kryptis atsižvelgiant į tvarumo riziką. Visos susijusios rizikos, įskaitant ir tvarumo rizikas, nuolat atidžiai yra stebimos ir vertinamos.

Pagrindinio neigiamo poveikio tvariai plėtrai aprašymas

Pagrindinis neigiamas poveikis (angl. principal adverse impacts) suprantamas kaip toks investavimo sprendimų poveikis, dėl kurio atsiranda neigiamas poveikis tvarumo veiksniams. Į investavimo sprendimų pagrindinį neigiamą poveikį tvarumo veiksniams, kaip tai apibrėžta Reglamente, šiuo metu neatsižvelgiama, nes Bendrovės vertinimu su šiuo klausimu susijusios teisinės taisyklės ir informacijos, reikalingos tokio vertinimo atlikimui, nėra pakankamai aiškios. Bendrovė ketina periodiškai peržiūrėti šį sprendimą ir, nusprendusi atsižvelgti į investavimo sprendimų pagrindinį neigiamą poveikį tvarumo veiksniams, Reglamente numatyta tvarka paskelbs atnaujintą informaciją šiuo klausimu.

Fondų skirstymas atsižvelgiant į jų dėmesį tvarumo kategorijoms

- Fondai, kurie įtraukė tvarumo rizikas į investavimo strategiją, vadinamieji pagrindiniai fondai. - Fondai, kurie įtraukė tvarumo rizikas į investavimo strategiją bei intensyviai prisideda prie tvarus investavimo, vadinamieji ESG fondai. - Fondai, kurie investuoja tik tvariai ir tai reklamuoja, vadinamieji ESG poveikio fondai.

Informacija apie tvarumą konsultacijos metu

Šio dokumento pateikimas laikomas sudedamąja dalimi viso konsultavimo proceso, kurio metu klientui pateikiama visa ikisutartinė informacija, įskaitant ir šią, aukščiau pateiktą informaciją apie produkto tvarumą.

Atlygio politka

UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ Atlygio politika rengiama ir įgyvendinama atsižvelgiant į ekonomikos, aplinkosaugos, socialinius veiklos ir valdysenos aspektus. Atlygio politikoje įtvirtinta, kad ši politika turi nekelti tvarumo rizikos nei aplinkosaugos, nei socialinėje, nei Bendrovės valdymo srityje.

Tvarumo rizikos vertinimo investiciniuose sprendimuose politika